Klik hier voor de printversie van onze Privacy statement.

AAI en AAT honden vrije tijd

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Wanneer je persoonsgegevens verstrekt, omdat je diensten van Hondsbrutaal afneemt, kan Hondsbrutaal deze gegevens verwerken. Dat gebeurt in overeenstemming met deze AVG. Dat betekent dat Hondsbrutaal jou daarover moet informeren en je gegevens moet beveiligen. Wat gebeurt er met je gegevens, met welk doel, hoe worden ze beveiligd en hoe lang worden ze bewaard?

 • Toestemming
  Door de diensten, ondersteuning en de website van Hondsbrutaal te gebruiken, geef je aan dat je kennis hebt genomen van deze Privacyverklaring en de voorwaarden in dit document. Op de website www.hondsbrutaal.com kun je eenvoudig de Privacyverklaring terugvinden, in begrijpelijke taal en duidelijk leesbaar. Je kunt deze indien gewenst zelfs downloaden en printen om rustig na te kunnen lezen.

  Verantwoordelijkheid en geheimhoudingsplicht

  Hondsbrutaal doet al het mogelijk om te zorgen voor jouw privacy. Dat betekent dat wij:
  Zorgvuldig omgaan met jouw persoonlijke en (eventuele medische) gegevens.
  Ervoor zorgen dat alleen wij bij jouw gegevens kunnen.

Welke persoonsgegevens en waarvoor?
Contactgegevens: Hondsbrutaal heeft jouw naam en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, nodig om contact met je op te nemen. Het adres wordt gebruikt voor een eventueel huisbezoek en facturatie.
Betaalgegevens: Hondsbrutaal gebruikt jouw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer, voor het verwerken van betalingen in het kader van een overeenkomst.
Dossier: Hondsbrutaal houdt gedurende de trainingen geen actief dossier bij. De enige documenten die bewaard worden zijn intake, tussenevaluatie en eindgesprek. Deze worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. Het kan voor jouw ondersteuning nodig zijn om informatie op te vragen bij een andere zorgverlener. Dat kan pas na jouw nadrukkelijke (schriftelijke) toestemming. Hondsbrutaal heeft deze Privacy en Cookie verklaring opgesteld om je te informeren over de verantwoordelijkheid die Hondsbrutaal neemt om jouw persoonsgegevens te beschermen.

Bezoekersgegevens
Op de website www.hondsbrutaal.com -hierna te noemen website – worden de bezoekgegevens waaronder (een deel van) jouw IP-adres bijgehouden. Kijk onder het kopje ‘Cookies’ van dit document voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de Website.

Beelden
Tijdens de trainingssessies maakt Hondsbrutaal regelmatig beeldopnames met mobile telefoon (of fotocamera). Deze worden alleen gebruikt voor terugkoppeling tijdens de duur van de training. Alleen na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming worden deze gebruikt op social media of op de website. Altijd zonder vermelding van persoonsgegevens of persoonlijke informatie en zo min mogelijk herkenbaar. Dergelijke beelden zijn bedoeld ter illustratie van een training, niet als casusbespreking.

Worden bijzondere persoonsgegevens verwerkt?
Gevoelige gegevens, over bijv. gezondheid, strafrechtelijk verleden of etnische gegevens worden alleen verwerkt als dat moet op basis van de wet, met jouw toestemming of als je er zelf om vraagt. Hondsbrutaal verwerkt alleen gegevens die in belang zijn van onze dienstverlening.

Wat doet Hondsbrutaal niet met je gegevens?
Je gegevens worden nooit verkocht aan anderen of gebruikt om bezoekersprofielen samen te stellen. Als het nodig is om aan een wettelijke verplichting te voldoen, worden je gegevens met derden gedeeld, net zoals in geval van een gerechtvaardigd belang, zoals een redelijke bedrijfsvoering.

Overheidsinstanties:
Als Hondsbrutaal verplicht is op basis van relevante wet– en regelgeving, verstrekken wij op verzoek persoonsgegevens aan overheidsinstanties.

Met jouw expliciete toestemming kunnen gegevens gedeeld worden met:
School en/of eventuele andere verwijzer(s) en/of behandelaars.
Om andere zorgverleners en/of verwijzers te informeren, bijvoorbeeld als de begeleiding, ondersteuning of training is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.
Eventuele waarnemers, als wij afwezig zijn. Eventueel worden gegevens, zoals eindevaluaties, geanonimiseerd gebruikt voor intercollegiaal overleg of wetenschappelijk onderzoek.

Dienstverleners:
Mocht Hondsbrutaal gebruik maken van andere dienstverleners, dan sluiten wij met hen een overeenkomst af met een gelijke vorm van veiligheid en vertrouwelijkheid als wij zelf hanteren. Wij blijven zelf verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens.
Hostingpartij website, voor de doorgifte van gegevens uit contactformulieren op de website.
Google Analytics, voor de analyse van bezoekgegevens op de Website.
Onedrive van Microsoft, voor cloudopslag van bestanden en back-ups
E-boekhouden, voor het administreren en factureren.
Vooralsnog maakt Hondsbrutaal geen gebruik van derden in de vorm van belastingadviseur of administrateur. Als daar verandering in komt of wij op een andere manier gebruik willen maken van je gegevens, zullen we je eerst informeren en om toestemming vragen.

Facturering:
Op onze facturen staan de gegevens die jij zelf verstrekt hebt, in combinatie met gegevens die een zorgverzekeraar cq. gemeente vraagt om de nota te kunnen declareren. Dit zijn:
▪ Naam, adres en woonplaats
▪ Geboortedatum
▪ Datum van de training
▪ Burgerservicenummer (t.b.v. SVB-bank of gemeenten)

▪ Korte omschrijving van de training

▪ Kosten van de sessie

Minderjarigen

De WGBO zegt over cliëntenrechten dat wilsbekwame minderjarigen tussen 12-16 zelf beslissingen mogen nemen. Ouders van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de begeleiding. Ouders hebben recht op informatie, voor zover dit de training en begeleidingen betreft. Wanneer Hondsbrutaal echter van mening is dat de uitoefening van cliëntenrechten niet strookt met het belang van de cliënt, kan hierop een uitzondering gemaakt worden. Ben je 12 jaar of ouder en wilsbekwaam, dan ben je zelf bevoegd om toestemming te geven om geheimhouding te doorbreken.

Samenwerkingsverbanden
In sommige gevallen werkt Hondsbrutaal samen met andere partijen. Wanneer het nodig is om je gegevens hiervoor te delen, doen wij dat alleen als jij expliciet toestemming geeft. Wij werken alleen samen met hulpverleners of instellingen die op dezelfde wijze gehouden zijn aan privacy en vertrouwelijkheid als Hondsbrutaal.

COOKIES
Een cookie is een tekstbestandje dat bij bezoek aan hondsbrutaal.com geplaatst wordt op de harde schijf van jouw device. Erin zitten gegevens verwerkt die ervoor zorgen dat je als bezoeker wordt herkend. Het is niet schadelijk voor je device. Cookies zijn bedoeld om de website beter te laten werken, je gebruiksgemak te vergroten en het mogelijk te maken om social media te integreren. Via Google Analytics worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals een deel van het IP–adres. Dat is bedoeld als informatiebron voor ons om de website zo optimaal mogelijk te maken voor jou en andere bezoekers. Je kunt cookies uitschakelen of verwijderen via je internetbrowser. De website is dan nog steeds te bezoeken, echter kunnen sommige onderdelen minder of niet toegankelijk voor je zijn.

Ingesloten inhoud en links van andere websites
Op sommige plekken van de website staat ingesloten (embedded) inhoud, zoals video’s, berichten, of links. Als je deze bekijkt, gedraagt deze inhoud zich alsof je op deze andere website geweest bent. Dat betekent dat deze websites ook gegevens over jou kunnen verzamelen. Hondsbrutaal is terughoudend in het plaatsen van embedded inhoud. Echter dragen wij geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door andere organisaties. Wij adviseren je hiervoor het privacy statement van deze website te lezen.


Google Analytics

Zoals gemeld maakt Hondsbrutaal gebruik van Google Analytics om inzage te verkrijgen in het gedrag van bezoekers op de website. Zo kunnen we de informatie op de site beter aanpassen aan de behoefte van de bezoekers. Ook dit doen we zo privacy-vriendelijk mogelijk; de laatste 3 cijfers van het IP-adres worden weggelaten, en ‘gegevens delen’ is uitgezet. Google slaat de informatie op eigen servers in de Verenigde Staten en verwerkt in rapporten over het functioneren van de Website. Meer weten over het privacybeleid van Google? https://policies.google.com/privacy?hl=nl en over het specifieke privacybeleid van Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl. Hondsbrutaal heeft geen invloed op de informatie die Google met derden deelt indien daar een wettelijke verplichting aan voorafgaat.

Hoe lang bewaart Hondsbrutaal je gegevens?
Zolang het nodig is om je gegevens te bewaren om de doelen te realiseren waarvoor wij ze hebben verwerkt of om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
De belastingwet zegt dat bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard dient te worden.
Bij bestaande klanten bewaren wij de gegevens niet langer dan drie maanden na de laatste sessie.
Bij potentiële klanten bewaren wij de gegevens maximaal een half jaar na het eerste contact indien er geen overeenkomst tot stand is gekomen.

Welke rechten heb je over je persoonsgegevens?
Je hebt te allen tijde het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@hondsbrutaal.com.

Wij reageren uiterlijk binnen vier weken schriftelijk op je verzoek tot verwijdering van gegevens. Verwijdering van gegevens kan alleen indien het geen data betreft waar een bewaarplicht op rust vanwege administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Hoe worden je gegevens bewaard?
Hondsbrutaal gaat serieus om met de bescherming van jouw persoonsgegevens. We nemen passende maatregelen om verlies, misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en / of wijziging tegen te gaan. Ben je van mening dat je gegevens niet goed beveiligd zijn, of als je meer wilt weten over onze beveiliging, neem dan contact op met Hondsbrutaal, middels
info@hondsbrutaal.com.

Procedure
De gegevens worden verwerkt op een laptop met een eigen account voor Hondsbrutaal. Dit account is be-veiligd met een wachtwoord. Daarnaast wordt het beeldscherm vergrendeld bij een bepaalde periode van in-activiteit. De IT-voorzieningen zijn beschermd met het anti-virusprogramma MCafee Total protection, dat regelmatig wordt ge-update. Eventuele andere informatiesystemen worden beveiligd met een wachtwoord. De Wifi-verbinding is beveiligd, net als de smartphone die Hondsbrutaal gebruikt. Papieren met vertrouwelijk informatie worden niet los in een tas vervoerd.
Aan de website is een SSL-certificaat gekoppeld, herkenbaar aan het slotje in de adresbalk. De laptop wordt regelmatig (elke twee weken) gebackupt en alle software wordt regelmatig ge-update, conform de specificaties van de leveranciers. Het netwerk en de informatiesystemen wordt actief gemonitord en beheerd.

Klopt er iets niet?
Wanneer je klachten hebt over de verwerking van juw persoonsgegevens, vragen wij je die zo snel mogelijk te laten weten via info@hondsbrutaal.com, zodat we een oplossing kunnen zoeken. Hondsbrutaal reageert binnen vier weken op de klacht (schriftelijk),. Ben je niet tevreden over de klachtafhandeling, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Jij, of een schriftelijk gemachtigde of wettelijk vertegenwoordiger, kan de toestemming voor het gebruik van gegevens intrekken. Wij kunnen daar alleen aan voldoen als deze niet in strijd is met:
De opsporing en vervolging van strafbare feiten;
De bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen.

Heb je tips, vragen of andere feedback?

Neem ook dan contact op via: info@hondsbrutaal.com

www.hondsbrutaal.com is een website van
Patricia Mulder, Hondsbrutaal.
Wij zijn als volgt te bereiken:
Adres: Hoefweg 14, 2665 CE Bleiswijk
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 72845228 BTW nummer: NL006137797B20
E-mailadres: info@hondsbrutaal.com

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op: 10 januari 2019. Hondsbrutaal behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Bleiswijk, 10 januari 2019